Potrebujete poradiť? Volajte kedykoľvek na +420 725 675 675

Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
 
obchodnej spoločnosti
Coleman S.I. a.s.
so sídlom Smetanova 1484 , 755 01 , Vsetín
identifikačné číslo : 25350048
zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave , oddiel B , vložka 1307
pre predaj tovaru prostredníctvom on - line obchodu umiestneného na internetovej adrese e.coleman.sk
 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 . Tieto obchodné podmienky ( ďalej len " obchodné podmienky " ) obchodnej spoločnosti Coleman S.I , a.s , so sídlom Smetanova 1484 , Vsetín , identifikačné číslo : 25350048 , zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave , oddiel B , vložka 1307 ( ďalej len " predávajúci " ) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods 1 zákona č 89 / 2012 Zb . , Občiansky zákonník ( ďalej len " Občiansky zákonník " ) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ( ďalej len " kúpna zmluva " ) uzatvárané medzi predávajúcim a fyzickou osobou - spotrebiteľom ( ďalej len " kupujúci " ) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho . Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese e.coleman.cz ( ďalej len " webová stránka " ) , a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky ( ďalej len " webové rozhranie obchodu " ) .
1.2 . Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba , ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho , je právnickou osobou alebo osobou , ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania .
1.3 . Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve . Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok .
1.4 . Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy . Obchodné podmienky sú vyhotovené vo slovenskom jazyku . Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom alebo slovenskom jazyku .
1.5 . Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať . Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 
2. Užívateľský účet
2.1 . Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho uživateľského rozhrania . Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru ( ďalej len " užívateľský účet " ) . V prípade , že to webové rozhranie obchodu umožňuje , môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu .
2.2 . Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje . Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať . Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne .
2.3 . Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom . Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu .
2.4 . Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
2.5 . Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet , a to najmä v prípade , keď kupujúci svoj ​​užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva , či v prípade , keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy ( vrátane obchodných podmienok ) .
2.6 . Kupujúci berie na vedomie , že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite , a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho , popr . nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb .
2.7 . Nákup je možné vykonať aj bez registrácie , po vložení tovaru do košíka kupujúci vyplní len údaje , ktoré sú potrebné na doručenie objednaného tovaru a ku komunikácii predávajúceho s kupujúcim o objednávke , doprave a ďalších nevyhnutelných úkonoch súvisiacich s doručením a platbou objednaného tovaru . Tiež taký prípad sa riadi článkom 3 , ktorý upravuje postup vedúci k uzavretiu kúpnej zmluvy vo vzťahu k objednanému tovaru .
 
3. uzatvorenie kúpnej zmluvy
3.1 . Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru . Ustanovenie § 1732 ods 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije .
3.2 . Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare , a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru . Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov . Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu , kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu . Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok .
3.3 . Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru . Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch , keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky . Tieto náklady a pravidlá sú stanovené v cenníku služieb , ktorý je prílohou obchodných podmienok a je na neho možné prejsť kliknutím na odkaz .
3.4 . Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu . Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o :
3.4.1 . objednávanom tovaru ( objednávaný tovar " vloží " kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu ) ,
3.4.2 . spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru , údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
3.4.3 . informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru ( ďalej spoločne len ako " objednávka " ) .
3.5 . Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje , ktoré do objednávky kupujúci vložil , a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky . Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo " odoslať objednávku " . Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne . Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou , a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke ( ďalej len " elektronická adresa kupujúceho " ) .
3.6 . Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky ( množstvo tovaru , výška kúpnej ceny , predpokladané náklady na dopravu ) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky ( napríklad písomne ​​alebo telefonicky ) .
3.7 . Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky ( akceptáciou ) , ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou , a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho .
3.8 . Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy . Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy ( náklady na internetové pripojenie , náklady na telefónne hovory ) si hradí kupujúci sám , pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby .
 
4. cena tovaru a Platobné podmienky
4.1 . Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi :
 v hotovosti v prevádzke predávajúceho pri zložení zálohy alebo prevzatia tovaru ;
 v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke ;
 bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho - náležitosti k úhrade obdrží kupujúci v zálohovej faktúre zaslanej na e - mailovú adresu kupujúceho predávajúcim po obdržaní objednávky s takto vyznačeným spôsobom úhrady ;
 bezhotovostne platobnou kartou v prevádzke predávajúceho pri zložení zálohy alebo prevzatia tovaru.
4.2 . Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške vyplývajúcej z cenníka služieb na webovej stránke . Ak nie je uvedené vyslovene inak , rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru .
4.3 . Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu . Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovar vopred .
4.4 . V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru . V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od vystavenia zálohovej faktúry predávajúcim .
4.5 . V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby . V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho .
4.6 . Predávajúci je oprávnený , najmä v prípade , že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky ( článok 3.6 ) , požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu . Ustanovenie § 2119 ods 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije .
4.7 . Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať .
4.8 . Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi , vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru . Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty . Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho .
4.9 Cena uvádzaná za mernú jednotku materiálu (m2, ks, m3) je na webových stránkach uvedená vzhľadom za odber obvyklého množstva materiálu potrebného pre vytvorenie strechy rodinného domu bežných rozmerov. V prípade, že zákazník objedná množstvo menšie, než je bežné, môže byť zo strany dodávateľa účtovaný príplatok (známy tiež ako malometrážne príplatok). Tento príplatok vychádza z obchodných podmienok dodávateľov dodávateľa, predovšetkým u materiálu, ktorý je vyrábaný priamo pre určitú objednávku zákazníka. Tu sa väčšinou jedná o materiál plechových strešných krytín (Ruukki, Lindab, Satjam, Prefa, apod.), Tepelných izolácií (Rockwool, Isover, apod.) A v niektorých prípadoch aj iných materiálov. Tento príplatok nie je dodávateľ schopný u svojich dodávateľov nijako ovplyvniť, preto je účtovaný na stranu zákazníka.
4.10.
Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu predajnej ceny a to najmä v prípade chyby softvér v ohľade zlého zobrazenie ceny. Tento prípad sa týka predovšetkým zobrazenie 0, - (nulové) čiastky za tovar na e-shope e.coleman.cz
4.11. Vyobrazenia na e-shope e-coleman.cz v karte produktu sú iba informatívneho charakteru. Nemusí nutne popisovať reálny stav či vlastnosti produktu. Kupujúci sa zaväzuje reálne objednávaný produkt charakterovo zrovnať fotografií v katalógu výrobcu. Predávajúci si vyhradzuje právo na nepresne uvedenú fotografiu na karte daného produktu. Rovnako si vyhradzuje právo na uvedenie zastarané či neaktuálne fotografie produktu.
 
5. odstúpenie od kúpnej zmluvy
5.1 . Kupujúci berie na vedomie , že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu , od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru , ktorý podlieha rýchlej skaze , ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom .
5.2 . Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad , keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť , má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť , a to do štrnástich ( 14 ) dní od prevzatia tovaru , pričom v prípade , že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí , plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete . Predávajúci v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy potvrdí bez zbytočného odkladu kupujúcemu v textovej podobe prijatia odstúpenia od zmluvy . Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho webshop@coleman.cz .
5.3 . V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší . Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich ( 14 ) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu . Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy , nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu , a to aj v tom prípade , keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou .
5.4 . V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich ( 14 ) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim , a to rovnakým spôsobom , akým je predávajúci od kupujúceho prijal . Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom , ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady . Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy , predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr , ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže , že tovar podnikateľovi odoslal .
5.5 . Nárok na náhradu škody vzniknutej na vrátenom tovare, je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny .
5.6 . Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť . V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu , a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim .
5.7 . Je-li spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček , je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou , že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim , stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček .
 
6. preprava a dodanie tovaru
6.1 . V prípade , že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho , nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy .
6.2 .  Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke , je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní .
6.3 . V prípade , že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom , ako bolo uvedené v objednávke , je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru , resp . náklady spojené s iným spôsobom doručenia .
6.4 . Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť dopravcovi . V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať .

6.5 . Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho , ak sú predávajúcim vydané.

6.6. Ak zvolí kupujúci spôsob dopravy nezodpovedajúce rozmerom, váhou alebo povahou objednanému tovaru, bude mu predávajúcim navrhnutý adekvátny spôsob dopravy a tento bude zaslaný kupujúcemu na odsúhlasenie e-mailom. Ak kupujúci zmenu spôsobu dopravy neodsúhlasí, predávajúci objednávku ruší. Obmedzenia pre dané spôsoby dopravy je jasne zrejmé pri výbere spôsobu dopravy v objednávke, alebo je popísané v záložke služby / doprava-cenník.
 
7. Práva z vadného plnenia
7.1 . Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi ( najmä ustanoveniami § 1914 až 1925 , § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka ) .
7.2 . Predávajúci zodpovedá kupujúcemu , že tovar pri prevzatí nemá vady . Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu , že v čase, keď kupujúci tovar prevzal :
7.2.1 . má tovar vlastnosti , ktoré si strany dojednali , a ak chýba dojednania , má také vlastnosti , ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané ,
7.2.2 . sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa ,
7.2.3 . tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením na dohodnuté vzorky alebo predlohe , ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy ,
7.2.4 . je tovar v zodpovedajúcom množstve , miere alebo hmotnosti a
7.2.5 . tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov .
7.3 . Ustanovenia uvedené v článku 7.2 sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu , pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá , na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním , u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia , ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim , alebo ak to vyplýva z povahy tovaru .
7.4 . Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia , má sa za to , že tovar bol chybný už pri prevzatí .
7.5 . Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky , v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle predávajúceho . Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih , kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar .
7.6 . Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho .
 
8. ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
8.1 . Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru .
8.2 . Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods 1 písm . e ) Občianskeho zákonníka .
8.3 . Mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy webshop@coleman.cz . Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho .
8.4 . Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia . Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad . Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov . Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č 634/1992 Zb . , O ochrane spotrebiteľa , v znení neskorších predpisov .
8.5 . Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods 2 Občianskeho zákonníka .
 
9. ochrana osobných údajov
9.1 . Ochrana osobných údajov kupujúceho , ktorý je fyzickou osobou , je poskytovaná zákonom č 101/2000 Zb . , O ochrane osobných údajov , v znení neskorších predpisov .
9.2 . Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov : meno a priezvisko , adresa bydliska , prípadne identifikačné číslo , daňové identifikačné číslo , adresa elektronickej pošty , telefónne číslo ( ďalej spoločne všetko len ako " osobné údaje " ) .
9.3 . Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim , a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu . Ak kupujúci nezvolí inú možnosť , súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu . Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou , ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy .
9.4 . Kupujúci berie na vedomie , že je povinný svoje osobné údaje ( pri registrácii , vo svojom užívateľskom účte , pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu ) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch .
9.5 . Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa . Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám .
9.6 . Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú . Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom .
9.7 . Kupujúci potvrdzuje , že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom , že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov .
9.8 . V prípade , že by sa kupujúci domnieval , že predávajúci alebo spracovateľ ( článok 9.5 ) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov , ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom , najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania , môže :
9.8.1 . požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie ,
9.8.2 . požadovať , aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav .
9.9 . Požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov , je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať . Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie .
 
10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies
10.1 . Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom , službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho .
10.2 . Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv cookies na jeho počítač . V prípade , že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť , bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv cookies na počítač kupujúceho , môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať .
 
11. Doručovanie
11.1 . Kupujúcemu môže byť doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke .
 
12. Záverečné ustanovenia
12.1 . Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný ( zahraničný ) prvok , potom strany dojednávajú , že vzťah sa riadi českým právom . Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov .
12.2 . Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné , alebo sa takým stane , namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie , ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje . Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení . Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu .
12.3 . Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná .
12.4 . Kontaktné údaje predávajúceho : adresa pre doručovanie : Coleman SI , as , Smetanova 1484 , 755 01 , Vsetín . Adresa elektronickej pošty info@coleman.cz , telefón +420 571 499 600.
 
Vo Vsetíne dňa 22.5.2014                                                                               Ing . Petr Hurta
                                                                                                          predseda predstavenstva
Tento web využíva cookies pre Vašu pohodlnejšiu prácu. Kliknutím na "súhlasím" uzavrite túto lištu.
Zaregistrujťe sa pre odber noviniek a akčných ponúk!